УДК 62

АЛМАТЫ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ ДЕФОРМОГРАФ ПЕН НАКЛОНАМЕРДЕН АЛЫНҒАН МӘЛІМЕТТЕРДІ ORIGIN-8.5 БАҒДАРЛАМАСЫНДА ӨҢДЕУ ӘДІСІ

Тадеев Сергалы Салменович
ҚР сейсмология институты
Жоғары категория инженері

Аннотация
Бұл жұмыста Алматы полигонындағы деформограф пен наклонамерден 2005-2013 жылдары алынған мәліметтерді өндеу жұмысы қаралып отырған. Бұл әдіс сол аймақтағы жер қыртысындағы жаңа қозғалыстарды дәлірек көрсетеді және графтермен жұмыс істеуде мүмкіндік туғызады.

Ключевые слова: Алматы полигонындағы, наклонамерден


METHODS OF DATA PROCESSING AND DEFORMATION TILTMETRIC ALMATY POLYGON DATA USING ORIGIN-8.5

Tadeev Sergaly Salmenovich
Seismology Institute (Republic of Kazakhstan)
engineer of the highest category

Abstract
This article tells about the technique of data processing and deformation tiltmetric data collected during the years 2005-2013 in the territory of Almaty site. This method is most accurately describes the nature of modern movements of the earth's crust in the region.

Библиографическая ссылка на статью:
Тадеев С.С. Алматы полигонындағы деформограф пен наклонамерден алынған мәліметтерді Origin-8.5 бағдарламасында өңдеу әдісі // Современная техника и технологии. 2013. № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://technology.snauka.ru/2013/06/2123 (дата обращения: 09.02.2019).

Деформация мен наклонамерден алынған мәліметтерді өңдеу әдісі

Бұл мақалада институт сейсмологияның полигонында 2005-2013 жылдары алынған (Медеу, Курты, Турген пекеттері) деформограф және наклономер құрылғыларыдағы тіркелген деформация мен еңістіктік процестер қаралады. Деформограф пен наклонамерден алынған мәліметтерді өңдеуде негізгі мәлімет көзі болып табылатын минутты мәләметтер базасын жинаудан басталады. Жиналған мәлімет өте көп болғандықтан, бір айдан тұратын мәліметті origin-8,5 бағдарламасына енгіземіз жане графигін сызамыз, сызылған графикті жақсылап қарап,ондағы құрылғының қателіктерін және графиктегі ауытқулар табамыз, кейін Regional Data Selector (1-сурет ) нүктесін басып, онымен керекті аумақты белгілеп аламыз, белгіленгеннен кейін Analysis →Data Manipulation → Vertical Translate нуктесін басамыз, кейін қызыл сызық пайда болады, сол қызыл сызықты көтеріп түсіру арқылы графикті бір-біріне дұрыс етіп теңейміз (2-сурет )


1-сурет Турген бекетіндегі деформографтан алынган алғашқы өнделмеген мәлімет 2005-2013 ж.ж.


2 -сурет Турген бекетіндегі деформографтан алынған мәліметтің өңделген түрі 2005-2013 ж.ж.

Графикте бұдан басқа нүктелердің ауытқуы кездеседі (3 -сурет), ондай нүнтелерді Regional Mask Tool нүктесін басып оны кесіп тастаймыз, ол тек ғана графикте кесіледі, ал мәліметте қалады бұндай нүктелер графикте көп кездесетіндіктен оны формула пайдаланып алып тастаймыз col(c)-col(c)*IsMasked(i,Col(C)). Мәліметтерді жинап бәрін біріктіріп жаңа мәлімет түрін аламыз, төмендегідей (4-5 суреттер)


3 –сурет Ауытқу балған нүктелерді алып тастау.


А


Б

4-сурет Графиктер: А-деформация (түрдің өзгеруі) өңдеуге дейін; Б- деформацияөңдеуден кейін


А


Б

4-сурет Графиктер: А-наклонды (еністік) өңдеуге дейін; Б- наклонды өңдеуден кейін

Қорытынды

    Алматы полигонындағы деформация бекеттерінің мониторинг арқылы алынған мәліметтер бойынша аймақтың қозғалыс қасиеттері және ауытқулар анықталды. Деформация мен наклономерді өңдеу әдісін пайдалану бізге жылдық ритмдерді және мәліметті анықтауға мүмкіндік береді.


Библиографический список
  1. Курскеев А.К., Абаканов Т.Д., Серазетдинова Б.З. Землетрясения: происхождение и прогнозирование.-Алматы:ТОО «Эверо», 2012.-314 с.
  2. Тихомиров А.В. Деформационные процессы в периоды возникновения сильных землетрясений на Северном Тянь-Шане//Проблемы предотвращения последствий разрушительных землетрясений.-Алматы-Эверо, 2003.- 492 с.


Все статьи автора «Sergali Tadeev»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: